Polityka prywatności

Celem Polityki prywatności Kancelarii Nowacka&Górnicki jest wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest NOWACKA&GÓRNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ul. Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa NIP: 5252785977, adres e-mail: kancelaria@nowackagornicki.pl

Kancelaria NOWACKA&GÓRNICKI SPÓŁKA stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności danych oraz zabezpieczenia je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu.

 

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię Nowacka&Górnicki odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO w celu:

  • zawierania i wykonywania umów o doradztwo z klientami Kancelarii Nowacka&Górnicki,
  • organizowania szkoleń i konsultacji,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii Nowacka&Górnicki jako administratora danych, tj. świadczenia usług, informacji o zmianach w prawie, organizowanych wydarzeniach, działalności Kancelarii Nowacka&Górnicki,
  • rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową www.nowackagornicki.pl statycznym i analitycznym.

 

Prawa dotyczące danych

W zakresie wynikającym z przepisów RODO, przysługuje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o potwierdzenie, że  przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do tych danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora danych, na dane adresowe: NOWACKA&GÓRNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ul. Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa NIP: 5252785977, adres e-mail: kancelaria@nowackagornicki.pl

 

Prawo do wniesienia skargi

W razie uznania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przekazywanie danych innym podmiotom

W ramach określonego zakresu i celu przetwarzania Kancelaria Nowacka&Górnicki może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym przy realizacji określonego zlecenia, tj. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, notariuszom, tłumaczom, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, a w ramach prowadzonych postępowań organom administracji publicznej, sądom, biegłym.

W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w okresie niezbędnym do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych na skutek wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe przechowywane będą do momentu jej wycofania. W każdym momencie macie Państwo możliwość wycofania zgody udzielonej na portalu. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – Państwa dane nie będą dalej przetwarzane, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Profilowanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 22 RODO Administrator informuje, że treści znajdujące się na stronie www mogą być automatycznie dopasowywane do Państwa preferencji tzn. być profilowane za pomocą danych osobowych wskazanych przez Państwa. Zgoda na takie działanie, może być odwołana przez Państwa w dowolnym momencie.

 

Pliki „COOKIES”

Informujemy, że Kancelaria Nowacka&Górnicki wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. ciasteczka (cookies), które stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje odczytane za pomocą cookies i podobnych technologii Kancelaria Nowacka&Górnicki używa w celach:

  • reklamowych,
  • statystycznych
  • dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania, a także ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania,
  • rozpoznawania urządzenia użytkownika przy kolejnych logowaniach i dostosowaniu oferowanych mu treści do wybranych przez niego preferencji, a także odpowiedniego wyświetlania strony- stosowania wybranych przez niego parametrów,
  • tworzenia statystyk, które pozwalają administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Wykorzystanie informacji odczytanych za pomocą cookies pozwala Kancelarii Nowacka&Górnicki zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach.

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez stronę internetową https://nowackagornicki.pl/

Informujemy, że nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.

Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie internetowej https://nowackagornicki.pl/.