Według danych z Krajowego Rejestru Długów, długi prywatnej opieki zdrowotnej obejmującej przychodnie, gabinety lekarskie, a także pracownie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne oraz praktykę pielęgniarek i położonych wzrosły w przeciągu ostatnich 4 lat o ponad 40%. Obecnie, średnie zadłużenie placówki wynosi 60 tyś zł.

Największe problemy finansowe dotykają specjalistycznych gabinetów lekarskich, które mają blisko 55 mln zł zaległości. Kolejną grupą zadłużonych są dentyści, których długi sięgają 37 mln zł oraz interniści, którzy winni są swoim kontrahentom łącznie 32,8 mln zł. Długi posiadają również fizjoterapeuci, których skala zadłużenia sięga ok. 12 mln zł zadłużenia oraz pielęgniarki i położne z długiem wynoszącym 5,5 mln zł. Największe zadłużenie posiadają podmioty z branży prywatnej opieki zdrowotnej z Mazowsza (37,8 mln zł), Śląsku (18,4 mln zł) oraz Wielkopolski (17,6 mln zł).
Wyjściem z niewypłacalności podmiotu z branży medycznej może być upadłość albo restrukturyzacja. W przypadku wyboru upadłości, chociaż wszystkie długi powstałe w trakcie prowadzenia działalności mogą zostać umorzone, to należy liczyć się z utratą całego majątku, który zostanie sprzedany przez syndyka. Znacznie lepszym wyjściem z niewypłacalności podmiotu z branży medycznej jest podjęcie próby porozumienia się z wierzycielami i rozważenie możliwości otwarcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu
Czy takie postępowania należą do rzadkości? Okazuje się, że nie, bo tylko w pierwszej połowie 2022 r. w naszym kraju ogłoszono 862 takich postępowań restrukturyzacyjnych, z czego niemal 90% stanowiły Postępowania o Zatwierdzenie Układu.
‒ Postępowania o Zatwierdzenie Układu to najbardziej odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne, w którym to Dłużnik a nie Sąd restrukturyzacyjny, wybiera doradcę restrukturyzacyjnego, który przeprowadzi za zadłużonego niemal wszystkie czynności. Postępowanie o Zatwierdzenie Układu umożliwia porozumienie się ze wszystkimi wierzycielami – bankami, dostawcami, firmami leasingowymi i innymi kontrahentami, u których podmiot z branży medycznej ma zadłużenie, w jednym momencie poprzez zawarcie, a następnie zatwierdzenie układu ‒ mówi Michał Górnicki z Kancelarii Nowacka & Górnicki. – Postępowanie o Zatwierdzenie Układu charakteryzuje łatwość jego otwarcia. Następuje to poprzez obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dokonywane przez wybranego nadzorcę układu.

Potrzebna zgoda wierzycieli, ale nie wszystkich
Wielką zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwość porozumienia się ze wszystkimi wierzycielami w jednym momencie. Dzięki temu niemal wszystkie wierzytelności, w tym wobec urzędu skarbowego czy ZUS zostaną objęte układem ze wszystkimi wierzycielami, co zawsze jest łatwiejsze i efektywniejsze od zawierania porozumień z każdym z wierzycieli z osobna. Nic nie przychodzi jednak łatwo i tak jest też w przypadku Postępowania o Zatwierdzenie Układu. Aby go przyjąć, na zaproponowane warunki muszą się zgodzić wierzyciele – na szczęście nie wszyscy. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, iż aby układ został przyjęty, niezbędne jest, aby poparło go ponad 50% głosujących wierzycieli, którzy posiadają przynajmniej 2/3 wartości wierzytelności. Przyjęty układ obowiązuje wszystkich, nawet wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi, jak również takich wierzycieli, którzy wcale nie głosowali.

– Warto jest wspomnieć, iż propozycje układowe, a więc sposób, w jaki Dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania, mogą przewidywać nawet znaczącą redukcję długu, prolongatę spłaty, rozłożenie wierzytelności na raty, umorzenie odsetek i kosztów dodatkowych. Wszystko po to, aby zadłużony podmiot mógł funkcjonować i spłacać swoje zadłużenie jednocześnie dając możliwość utrzymania dłużnika i jego rodziny. W czasie trwania Postępowania o Zatwierdzenie Układu niewypłacalny podmiot ma prawo, z pewnymi wyjątkami, nie spłacać swoich wierzycieli objętych układem, dzięki czemu, czas trwania postępowania może przeznaczyć na poprawę funkcjonowania swojej działalności oraz na zgromadzenie środków pieniężnych, które następnie będzie mógł przeznaczyć na spłatę swoich wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu – wyjaśnia Michał Górnicki z Kancelarii Nowacka & Górnicki.

Od 4 do 9 miesięcy
Postępowanie o Zatwierdzenie Układu powinno zakończyć się dość szybko. Od jego rozpoczęcia do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu do sądu mogą upłynąć maksymalnie 3 miesiące. Następnie sąd podejmuje decyzję o zatwierdzeniu układu, co trwa od 1 do 6 miesięcy. Podsumowując Postępowanie o Zatwierdzenie Układu trwa średnio od 4 do 9 miesięcy.
– W jednym z ostatnio zakończonych przez nas Postępowań o Zatwierdzenie Układu podmiotu z branży medycznej, łączna suma umorzonych zobowiązań wyniosła prawie 800 tys. zł, co stanowiło ok. 30% łącznego zadłużenia niewypłacalnego podmiotu. Wierzyciele zgodzili się również na znaczące wydłużenie okresu spłaty wierzytelności objętych układem, w stosunku do pierwotnych terminów spłaty, średnio o ok. 12 m-c. Spłatę wierzytelności objętych układem, nasz klient rozpoczął dopiero od 9 i 12 m-c licząc od dnia otwarcia Postępowania o Zatwierdzenie Układu (dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych). Ponadto, zostało ustalone, że kapitał podlegający spłacie przez okres wykonywania układu będzie nieoprocentowany. Dzięki temu, reprezentowany przez nasz podmiot z branży medycznej uzyskał pewność, że wysokość rat układowych, pomimo szalejącej inflacji i wzrostu stóp procentowych, oraz niekorzystnych zmian podatkowych wprowadzonych z początkiem roku dla lekarzy, pozostanie na niezmiennym poziomie – wyjaśnia Michał Górnicki

Z dniem obwieszczenia Postępowania o Zatwierdzenie Układu, niewypłacalny podmiot uzyskuje szereg korzyści, takich jak:
– zakaz wypowiadania kluczowych dla niego umów, obok wskazanych w ustawie umów kredytu, ubezpieczenia czy leasingu nadzorca sporządza listę innych umów, których wypowiedzenie ze względu na brak wpłat przed otwarciem postępowania lub z innych przyczyn nie będzie możliwe,

– zatrzymanie działań komorników w już rozpoczętych postępowaniach egzekucyjnych oraz zakaz rozpoczynania nowych postępowań egzekucyjnych przez cały czas trwania postępowania (w przypadku Postępowania o Zatwierdzenie Układu – od momentu publikacji obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego),

– dodatkowo, w przypadku, gdy komornik dokonał zajęcia np. na rachunku bankowym kwot w ramach postępowania egzekucyjnego, ale kwoty te nie trafiły do wierzycieli, to w Postępowaniu o Zatwierdzenie układu i w Postępowaniu Sanacyjnym wracają one do Dłużnika.