Większość osób utożsamia spadkobranie ze zwiększeniem stanu posiadania. Jednak kiedy umiera spadkodawca, jego bliscy mogą odziedziczyć nie tylko majątek, ale także jego długi! Długi można odziedziczyć po zmarłej osobie tak samo jak majątek.
Jesteś spadkobiercą osoby, która pozostawiła długi, z tego artykułu dowiesz się, co zrobić, żeby nie odziedziczyć zobowiązań spadkodawcy.

Dziedziczyć można:


1. Na podstawie testamentu, czyli rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Spadkobiercami mogą zostać osoby wskazane w testamencie, które uzyskują w ten sposób prawo do spadku lub jego części.
2. Albo na podstawie dziedziczenia ustawowego, wynikającego z przepisów prawa.
W przypadku dziedziczenia ustawowego, prawo do spadku w pierwszej kolejności przysługuje małżonkowi spadkodawcy i jego dzieciom. W przypadku ich braku kolejno dziedziczą: wnuki, rodzice, rodzeństwo oraz tak zwani zstępni
rodzeństwa, na przykład siostrzeńcy lub bratankowie. Majątek może przejść również na gminę lub Skarb Państwa.

Jeśli chcemy uniknąć obowiązku spłacania zobowiązań spadkodawcy, możliwe są 3 rozwiązania, tj.:

1. odrzucenie spadku
2. zrzeczenie się dziedziczenia
3. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Odrzucenie spadku

W przypadku, gdy wysokość zobowiązań jest wyższa niż wartość spadku, najkorzystniej będzie odrzucić spadek. Odrzucenie spadku spowoduje, że spadkobierca zostanie wyłączony z kręgu osób dziedziczących. Spadek w takim przypadku przechodzi na innych spadkobierców. Odrzucenia spadku dokonuje się przed sądem lub notariuszem i należy tego dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o fakcie dziedziczenia. Decyzja o odrzuceniu spadku odnosi się zawsze do całego spadku. Nie jest zatem możliwe częściowe zrzeczenie się spadku, a co do pozostałej części zdecydowanie się na dziedziczenie.

Zrzeczenie się dziedziczenia

Kolejnym rozwiązaniem jest zrzeczenie się dziedziczenia. Takiego zrzeczenia należy dokonać przed sądem lub przed notariuszem, ale jeszcze za życia spadkodawcy. Jest to rozwiązanie w przypadku, gdy mamy informacje, że nasz przyszły spadkodawca, jest zadłużony na kwotę przewyższającą wartość jego majątek. Zrzeczenie się dziedziczenia musi obligatoryjnie zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Jest to umowa spadkodawcy z przyszłym spadkobiercą. Co ważne, skutki zrzeczenia się dziedziczenia przechodzą również na zstępnych spadkobiercy, na jego dzieci oraz wnuki.

Co zrobić, jeśli nie zawarłeś ze spadkodawcą za jego życia umowy o zrzeczenie się spadku lub z jakichś powodów nie odrzuciłeś po śmierci zmarłego spadku w określonym przepisami terminie?


Jeśli odziedziczyłeś dług na przykład z tytułu niespłaconego kredytu to, zgodnie z prawem cywilnym, twoje dziedziczenie ma charakter tzw. dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że w takiej sytuacji przejmujesz zobowiązania zmarłej osoby, ale ponosisz za nie odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wartości odziedziczonego majątku.